خانه / قصص القرآنی

قصص القرآنی

نمرود و آزر چه دیدند؟

در تواریخ و روایات آمده است که نمرود دستور داد که در آن نزدیکى ساختمان بلندى براى او بسازند تا از آن جا کیفیت سوختن ابراهیم را تماشا کند و هنگامى که ابراهیم را به هوا پرتاب کردند، آزر را نیز همراه خود به بااى آن بنابرد.

ادامه مطلب »